17.2 C
Maassluis
dinsdag, juli 16, 2024

Wat willen de politieke partijen doen op het gebied van veiligheid in Maassluis? Je leest het hier!

- Advertentie-

De verkiezingen komen er weer aan! Op 14, 15 en 16 maart kan er gestemd worden op een politieke partij. In Maassluis doen er 10 politieke partijen mee aan de gemeenteraad verkiezingen. Dit zijn de partijen in Maassluis: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, Forum voor Maassluis, Maassluis Belang, GroenLinks, D66, Leefbaar Maessluys en VSP Maassluis.

Wat willen deze partijen allemaal doen op het gebied van veiligheid in Maassluis en waarom willen zij dat doen? 112Maasmedia stelde meerdere vragen aan iedere politieke partij. Alle politieke partijen in Maassluis deden mee aan dit item!

Preventief fouilleren | 1
In Maassluis zijn de gebieden rondom de metrostations aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. De politie mag hier iedereen fouilleren zonder daar een reden voor te hebben. In een half jaar tijd werden er in Maassluis 52 mensen preventief gefouilleerd waarbij 11 wapens werden aangetroffen. Welke politieke partijen zijn hier voorstander van en welke politieke partijen niet?

D66: ‘Wat D66 betreft wordt preventief fouilleren zo min mogelijk toegestaan: alleen op kleine gebieden en in een beperkte periode. Het verlengen van de veiligheidsrisicogebieden moet steeds een serieuze keuze zijn, waarbij gekeken wordt of het echt nog wel noodzakelijk is. D66 laat zich daarbij door de inschatting van de politie leiden.’

Leefbaar Maessluys: ‘Leefbaar Maessluys is voorstander van preventief fouilleren op en rondom de metrostations, zodat het dragen van wapens wordt ontmoedigd en overtreders sneller gepakt kunnen worden. De resultaten, 11 wapens aangetroffen bij fouillering van 52 mensen, vormen wat ons betreft genoeg onderbouwing om het preventief fouilleren in stand te houden. De Gemeentewet stelt, wat ons betreft terecht, strenge eisen aan de onderbouwing om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Desalniettemin willen wij onderzoeken of aan deze onderbouwing kan worden gedaan voor de volgende gebieden: de Weverskade, inclusief de (voormalige) Maasdijk, de omgeving P.J. Troelstraweg en de omgeving Fenacoliuslaan.’

CDA: ‘CDA Maassluis is voorstander van preventief fouilleren als daar aanleiding toe is, zoals het geval is rondom de metrostations. CDA Maassluis vindt dat een gebied als veiligheidsrisicogebied moet worden aangemerkt als daar aanleiding toe is. Ieder wapen is er 1 te veel. De hoeveelheid aangetroffen wapens laat zien dat er een goede inschatting is gemaakt om de gebieden rondom de metrostations aan te wijzen als veiligheidsrisicogebieden’

VVD: ‘De VVD Maassluis is voorstander van preventief fouilleren, dit zorgt ervoor dat op risicoplekken ongewenste items worden meegenomen. Dit betreft rondom stations en eventueel andere plaatsen waar risico’s kunnen opdoemen. In ieder geval bij de stations en als er grootschalige evenementen zijn die een risico met zich meebrengen moet er preventief gefouilleerd worden, verder hoeft het niet te worden uitgebreid. De VVD Maassluis schrikt wel van dat er bij 1 op de 5 mensen die gefouilleerd zijn wapens worden aangetroffen. Het geeft tevens aan dat doorgaan met preventief fouilleren bijdraagt aan onderschepping van wapenbezit en daarmee effectief is.’

PvdA: ‘De PvdA vindt dat er terughoudend moet worden omgaan met dit instrument, want zonder aanleiding of verdenking iemand fouilleren is een vergaande maatregel, die inbreuk maakt in iemands privacy: de politie gaat immers zonder dat er sprake is van een verdenking door je tas, jas en betast je lichaam. Maar als de politie het goed onderbouwt en nodig acht in een bepaald gebied toe te passen om de veiligheid te waarborgen, dan zullen wij dat in beginsel steunen. Op plekken waar de veiligheidsdiensten dat nodig achten, zoals bij de metrohaltes steunen wij het preventief fouilleren.’

ChristenUnie: ‘Als het voor de veiligheid en het bestrijden van criminaliteit belangrijk is om preventief te fouilleren dan zijn wij daar voorstander van. Maar het is en blijft een zwaar middel.  Het is aan de politie in samenwerking met de burgemeester om de veiligheidsrisicogebieden te bepalen.’

Forum voor Maassluis: ‘Voor de veiligheid van onze burgers zijn wij voor fouilleren. Wat Forum betreft mogen er meer plekken aangewezen worden.’

Maassluis Belang: ‘Wij hebben geen bezwaar tegen deze maatregel, het bezit van wapens en vooral messen neemt hand over hand toe. Mocht de politie meldingen ontvangen van (vooral) jongeren die menen zich te moeten bewapenen, dan vinden wij het geoorloofd om preventief te fouilleren. Het leed dat wordt veroorzaakt en de toekomst van de potentiele staan op het spel. In het centrum van Maassluis hangen diverse camera’s. De vraag is of de kwaliteit van deze apparaten voldoende is voor het doel dat ze dienen. Mocht er in de toekomst reden zijn om op meer gebieden zijn waarbij (het gevoel van) de veiligheid onder druk staat, dan heeft Maassluis Belang meer oog voor de veiligheid als voor de AVG.’

GroenLinks: ”GroenLinks ziet preventief fouilleren alleen als laatste redmiddel. Met preventief fouilleren ligt etnisch profileren op de loer, bovendien maakt preventief fouilleren grote impact op mensen die dit betreft. Onze rechtstaat zegt namelijk, dat een ieder onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Bij preventief fouilleren is dat juist andersom. Alleen als echt de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt en er zeer ernstige incidenten op de loer liggen mag er wat ons betreft preventief gefouilleerd worden als laatste red middel.’

VSP Maassluis: ‘Het was een besluit van de burgemeester op basis van de wens van de politie. VSP Maassluis staat achter het besluit van de burgemeester omdat het een bijdrage is in het verbeteren van de veiligheid in de stad. Daarnaast zijn wij groot voorstander van vaste camera’s op strategische plaatsen in de stad.’

Preventief fouilleren | 2
In een half jaar tijd werden er in Maassluis 52 personen preventief gefouilleerd waarbij 11 wapens werden aangetroffen. Bij preventief fouilleren is het de bedoeling dat de politie steekproefsgewijs mensen uitkiest om te fouilleren. Mag de politie etnisch profileren bij preventief fouilleren, oftewel bijvoorbeeld juist jongeren met een migratieachtergrond preventief fouilleren?

D66: ‘We hebben zorgen over profilering door de politie bij het preventief fouilleren. Bewust of onbewust etnisch profileren is onacceptabel. Gelijke behandeling is ons belangrijkste grondrecht, daar moet de overheid heel goed voor zorgen. Hier wordt de vraag gesteld of de politie mag profileren op uiterlijke kenmerken van een politieke partij. Ieder partij die hier ‘ja’ op antwoordt handelt in strijd met de grondwet.’

Leefbaar Maessluys: ‘Ja de politie mag dat, want personen met een (niet-Westerse) migratieachtergrond zijn aantoonbaar oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Daar moet in de praktijk door (politie)diensten rekening mee worden gehouden om de pakkans te kunnen maximaliseren.’

CDA: ‘Nee, niemand mag etnisch profileren.’

VVD: ‘De Politie moet zich aan de wet houden (landelijke wetgeving) en zal zich daarvan moeten blijven vergewissen bij het preventief fouilleren. Op onwettelijke wijze fouilleren zal leiden tot verlies van draagkracht en daarmee verlies van een effectief middel.’

PvdA: ‘Nee, dat is discriminatie. Grondwettelijk is vastgelegd dat dat niet mag. Juist preventief fouilleren kan helpen met eerlijk zijn: alle reizigers controleren die van een perron komen maakt het juist eerlijker: gelijke monniken, gelijke kappen.’

ChristenUnie: ‘Het is belangrijk dat de politie in de bestrijding van criminaliteit een gedragsprofiel kan beoordelen. Altijd op basis van de grondige risico inschatting. Maar bevolkingsgroepen in het algemeen eruit selecteren voor controle (etnisch profileren)  is niet gewenst.’

Forum voor Maassluis: ‘Ja, de politie doet dit niet zonder reden, als de politie er van op de hoogte is dat een merendeel van bewoners met een migratie achtergrond de bezitters van een wapen zijn is dit gerechtvaardigd.’

Maassluis Belang: ‘Etnisch profileren hoort niet in een beschaafd land waarin wij vinden dat iedereen mee kan/mag doen. Kortom als er reden van verdenking is dan is fouilleren prima maar alleen op die gronden. Ras, kleur en eventuele verdere kenmerken zouden niet moeten tellen.’

GroenLinks: ‘Zeker niet. Als er preventief gefouilleerd wordt, wat naar onze mening al een zeer zwaar middel is. Dan moet dat zoveel mogelijk op basis van objectieve criteria gebeuren. Dus bijvoorbeeld twee mensen lopen door en de derde wordt gefouilleerd. En dát dan continu herhalen. Als we etnisch gaan profileren gaan mensen zich er ook naar gedragen blijkt uit diverse onderzoeken. In feite zet je iemand enkel en alleen vanwege zijn huidskleur neer als verdachte. Dat druist in tegen artikel 1 van de grondwet! En daar zijn wij uiteraard zwaar op tegen!’

VSP Maassluis: ‘De politie mag personen fouilleren en vervoermiddelen en bagage doorzoeken, zolang hier toestemming voor bestaat,  op vooral wapens en messen zonder dat er een concrete verdenking bestaat. Etnisch profileren wijst VSP Maassluis af.’

Veiligheid | 1
Is Maassluis (met afgelopen jaar 1.173 misdrijven en 748x overlast) een veilige stad of kan de veiligheid in Maassluis verbeterd worden?

D66: ‘Een veilige stad betekent dat je je vrij kunt voelen in je eigen omgeving. We treden in Maassluis hard op tegen misdaad en maken werk van onbeschoft gedrag. Kleinschalige overlast kan grote invloed hebben op een wijk of straat. Toezicht op wijkniveau juichen we daarom toe. Buurtpreventie en initiatieven als een buurt WhatsApp verdienen meer ruimte. Vast cameratoezicht moet tot een minimum worden beperkt, zolang er andere methoden zijn om te handhaven. Voor het gebruik van camera’s in de openbare ruimte gelden strenge regels en de gemeente moet zich hier ook aan houden. Uiteraard moeten we ook voorbereid zijn op grote incidenten, bijvoorbeeld voor ons milieu. Milieudelicten moeten op regionaal niveau worden aangepakt en in Maassluis verbieden we het afsteken van consumentenvuurwerk.’

Leefbaar Maessluys: ‘Zolang de politie in Maassluis onderbezet is en de meldkamer slachtoffers van mishandeling moet mededelen dat er geen wagens beschikbaar zijn, is Maassluis wat ons betreft geen veilige stad. Eén wagen voor noodhulpmeldingen in een stad met 34.000 inwoners is veel te laag. De veiligheid dient dus zeker verbeterd te worden.’

CDA: ‘CDA Maassluis wil dat iedereen zich veilig voelt in Maassluis. Om de veiligheid te vergroten willen wij werken met brede wijkteams, die bestaan uit de wijkagent, team Handhaving en Toezicht, buurtpreventie, de wijkcoördinator, een wijkbrandweerman en medewerkers uit de buitendienst. Met als doel; vertrouwde gezichten en persoonlijk contact. Daarnaast willen we het veiligheidsgevoel vergroten door drugsverkoop op straat en asociaal verkeersgedrag harder aan te pakken.’

VVD: ‘Maassluis is op zich niet een onveilige stad. Er is wel blijvende aandacht nodig voor veiligheid, want het veiligheidsgevoel is bij veel mensen niet goed. De VVD Maassluis pleit voor uitbreiding van Handhaving en Toezicht en volledige dekking van buurtpreventieteams over alle wijken van Maassluis. Daarnaast is het de taak van de burgemeester dat hij bij de Politie blijft aandringen op een betere bezetting van de Politie in Maassluis De VVD Maassluis zal de burgemeester daarover blijven volgen en er aandacht voor vragen.’

PvdA: ‘De veiligheid is essentieel, alle Maassluizers zouden zich veilig moeten voelen in hun eigen buurt. Helaas is dat niet altijd het geval.’

ChristenUnie: ‘In de gemeenteraad voeren we vaak discussies over de cijfers. Op basis van de cijfers kun je soms concluderen dat we het nog helemaal niet zo gek doen in Maassluis maar als je bij al die cijfers de individuele verhalen hoort en lees, zoals bijvoorbeeld via 112 Maasmedia, dan schuilt achter ieder cijfer een persoonlijk leed. En daarom is ieder cijfer een cijfer teveel.  Het is al jaren geleden dat, mede dankzij inzet van de ChristenUnie, het meten van het veiligheidsgevoel een plek heeft gekregen naast de veiligheidscijfers.’

Forum voor Maassluis: ‘Ja de veiligheid moet verbeterd worden, onze burgemeester zal meer dan zijn best moeten gaan doen, maar er moeten kosten wat het kost meer politie auto komen.’

Maassluis Belang: ‘Natuurlijk kan de veiligheid verbeterd worden. Minstens 11x per dag voor de regio plus 8 meldingen van overlast. Dat is veel met een korps dat de afgelopen jaren is uitgekleed door de instelling van de landelijke politie. Als lokale partij kun je slechts je zorgen uitspreken en de burgemeester met opdrachten naar de veiligheidsregio te sturen, daar worden immers zaken op dit vlak gedaan. Van de landelijke partijen verwachten wij dat zij de 2e kamer beïnvloeden. Daar worden immers de plannen gemaakt waar wij in dit verband last van hebben.’

GroenLinks: ‘Maassluis is over het algemeen toch gewoon een veilige stad. Zeker als we kijken naar wat er momenteel in Oekraïne gebeurt mogen we onszelf zeer gelukkig prijzen. Hoewel de cijfers in Maassluis fors zijn gaan de fysieke criminaliteitscijfers wel omlaag. Dat geld echter niet voor fietsendiefstal en online criminaliteit. Wat ons betreft komt er meer aandacht om ook deze cijfers de kop in te drukken. Zo willen wij dat de samenwerking tussen de verschillende corpsen in het land verbetert wordt om de pakkans van online criminaliteit te vergroten en zo het aantal incidenten te verminderen. Om fietsendiefstal te voorkomen willen we de pakkans vergroten door meer lokfietsen te plaatsen op hotspots. Dit is een effectief middel wat ook fietsendieven afschrikt omdat de pakkans een stuk hoger is.
Met oud en nieuw zien we dat de veiligheid minder groot is als de rest van het jaar. Zo wordt er veel gesloopt en gaat niet iedereen even netjes om met consumenten vuurwerk. Het gevoel van veiligheid is rond deze dagen ook een stuk lager sommige mensen geven zelfs aan niet de straat op te durven. GroenLinks wilt daarom een verbod op consumentenvuurwerk. Een professionele vuurwerk show moet hiervoor in de plaats komen.’

VSP Maassluis: VSP Maassluis is groot voorstander van onder anderen:

  •  vaste camera’s op strategische plaatsen in de stad
  • Flexibele inzet van de Boa’s, met name in de avonduren
  • Betere bereikbaarheid en meer zichtbare aanwezigheid van politie
  • Goede bereikbaarheid van wijkagenten
  • Goede ondersteuning voor projecten buurtpreventie, waaks- en buurt-apps

Veiligheid | 2
Maassluis heeft één politievoertuig in de noodhulp voor Maassluis, overige noodhulpwagens moeten uit de omliggende plaatsen (Vlaardingen, Hoek van Holland, Schiedam) komen. De lokale politiek gaat niet over de indeling van politiewagens, wel kan de lokale politiek hiervoor ‘lobbyen’. De politie ontving in 2021 wel 407 spoedmeldingen (prio-1) in Maassluis. De politie was in 334 van de 407 spoedmeldingen in Maassluis binnen de landelijk gestelde 15 minuten ter plaatse. Uit cijfers van de politie blijkt dat het in 2021 in Maassluis 5 keer gebeurde dat het 1 tot 2 uur duurde voordat er politie ter plaatse was bij een spoedmelding. Het gebeurde in Maassluis 3 keer dat er 45 tot 60 minuten op de politie gewacht moest worden tijdens een spoedmelding. Wat vinden de partijen van de aanrijtijden van de politie in Maassluis? Moeten de aanrijtijden verbeterd worden naar spoedmeldingen in Maassluis?

D66: ‘D66 wil dat de aanrijtijden voor de politie worden verbeterd. Daarbij rekenen we op maximale inzet van de politieregio voor het opleiden van extra agenten.’

Leefbaar Maessluys: ‘De politie is in sommige maanden maar in 82% van de gevallen op tijd en dat is wat ons betreft te laag. Dit percentage zou op het afgesproken minimum van 85% moeten liggen. De aanrijtijden moeten dus verbeterd worden, maar dat kan alleen als er extra wordt geïnvesteerd in de politie. Alles hangt immers samen met de politiebezetting. Leefbaar Maessluys wil zich maximaal inzetten voor extra politiebezetting. De gemeente zal keihard moeten lobbyen en daar moeten wat ons betreft politieke middelen bij worden ingezet, waarbij het principe ‘voor wat, hoort wat’ geldt.’

CDA: ‘CDA Maassluis gaat niet over de indeling van politiewagens. Wij zijn onderdeel van het basisteam Waterweg en zetten wij ons in dat de benodigde capaciteit ingezet wordt op de plekken waar dit nodig is. Bij een spoedmelding voelt iedere minuut wachten als een minuut te veel. Wij kennen het algemene probleem van de capaciteit. We weten dat als er meerdere spoedmeldingen tegelijkertijd bij de meldkamer binnenkomen, dat er een afweging gemaakt moet wordt welke melding de hoogste prioriteit heeft. Wij waarderen de
grote betrokkenheid en de inzet van de hulpdiensten, die dag en nacht klaarstaan om snel en professioneel er te zijn voor onze inwoners en beseffen dat daarin soms moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden.’

VVD: ‘Aanrijtijden van zowel de politie als ambulance moet binnen de gestelde normen zijn. Zoals bekend heeft de VVD Maassluis de aanrijtijden van hulpdiensten al jaren op de agenda staan en vragen wij hier continue aandacht voor. De verantwoordelijkheid ligt de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam) en bij de Politie. In Maassluis heeft burgemeester de verantwoordelijkheid dit onder de aandacht te brengen bij de VRR. De VVD Maassluis was en is groot voorstander van het hebben van een lokale politiepost, die is er en dat draagt bij aan een betere zichtbaarheid van de Politie in Maassluis, dat is door de lokale politiek gerealiseerd.’

PvdA: ‘De PvdA steunt de pleidooien van de Burgemeester in de Veiligheidsregio voor meer mankracht van politie in Maassluis. Via onze landelijke partij pleiten wij voor betere politie: meer agenten, maar ook betere  arbeidsomstandigheden en salarissen om het belangrijke vak aantrekkelijker te maken. Maar ook meer capaciteit bij justitie: want als je als agent iemand oppakt baal je ook als een zaak wordt geseponeerd vanwege gebrek aan capaciteit bij het OM of de rechtbank.’

ChristenUnie: ‘Betere politiecapaciteit al jarenlang de inzet van de gehele gemeenteraad. En het is aan de burgemeester om zich hier hard voor te maken in de regio. Maar op dit moment speelt een groter probleem door het algehele personeelstekort binnen de politie. Om aanrijtijden te verbeteren is het belangrijk dat aan alle mogelijke vernieuwende opties wordt gedacht.’

Forum voor Maassluis: ‘De aanrijtijden moeten verbeterd worden. Door meer politie op straat, desnoods wat taken weg halen bij de politie zo dat deze meer ruimte krijgen voor spoed gevallen.’

Maassluis Belang: ‘Nader onderzoek laat zien dat de prio-1 meldingen regelmatig worden afgeschaald, waardoor de “haast” wat minder nodig is. Bij een melding gaat de ambulance of politie al rijden terwijl de melding wordt uitgevraagd en er mogelijk een andere prio volgt. Desalniettemin is het zorgelijk als er “ongelukken” gebeuren doordat de capaciteit er niet is.

GroenLinks: ‘Wij vinden de aanrijden nu niet goed. De oplossing om de aanrijtijden beter te maken is meer politiecapaciteit. We willen dit bereiken door te gaan lobbyen omdat de gemeente er niet over gaat. Dit willen we landelijk doen via onze landelijke partij en via de burgemeester in de VRR. (veiligheidsregio Rijnmond)’

VSP Maassluis:  ‘VSP Maassluis maakt zich hier zorgen over en heeft naar aanleiding van berichtgeving door 112Maasmedia van 20 januari 2022 schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Maassluis en daarbij onze bezorgdheid uitgesproken. Deze vragen zijn op ‘dit’ moment (24feb22) helaas nog niet beantwoord. De burgemeester heeft tot taak binnen de veiligheidsregio de belangen van Maassluis te behartigen. Daar hoort ook bij pleiten voor maximale capaciteit voor politie in Maassluis. VSP Maassluis vindt dat hij de gemeenteraad minimaal 4x per jaar moet bijpraten over wat er in Maassluis speelt op het gebied van veiligheid.’

Veiligheid | 3
In Maassluis hebben afgelopen jaar zo’n 1.173 misdrijven plaatsgevonden, ook ontving de politie naast deze misdrijven nog 748 overlastmeldingen. Uiteraard moet de politie naast misdrijven en overlast ook nog hulp verlenen. De politie had het dus druk in Maassluis. De politie heeft 24/7 in Maassluis één politiewagen rijden voor de noodhulp (meldingen). Op welk punt moet de veiligheid in Maassluis verbeterd worden en hoe gaan de politieke partijen dat aanpakken?

D66: Wij willen extra inzet van politie(agenten) op twee vormen van criminaliteit: digitale criminaliteit. Eén van de meest voorkomende vorm van criminaliteit is zogenaamde ‘horizontale fraude’. Dit is bijvoorbeeld oplichting via whatsapp, het niet leveren van online bestelde spullen of andere vormen van online oplichting tússen inwoners. Daarnaast moet er extra worden gehandhaafd op de diefstal van fietsen en brom/snorfietsen. Om die reden zet D66 zich ook in voor extra bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad bij de Koningshoek.

Leefbaar Maessluys: ‘Leefbaar Maessluys wil dat de gemeente keihard gaat lobbyen voor meer politiebezetting en daarbij politieke (druk)middelen inzet. Daarnaast willen wij investeren in onze handhavers om op korte termijn meer (licht)blauw op straat te krijgen en we willen investeren in een derde mobiele camera. Meer kunnen we praktisch (wettelijk) gezien niet doen. Niet leuk, maar wel het eerlijke verhaal. Verder zijn gemeenten afhankelijk van het landelijke kabinetsbeleid en hun investeringen in de politie. Het is het bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte geweest waardoor ons politiebureau aan de Westlandseweg moest sluiten en het is de politie die gaat over de verdeling van politie-eenheden. De gemeente heeft hier geen enkele zeggenschap over.’

CDA: ‘CDA Maassluis wil dat iedereen zich veilig voelt in Maassluis. Om de veiligheid te vergroten willen wij werken met brede wijkteams, die bestaan uit de wijkagent, team Handhaving en Toezicht, buurtpreventie, de wijkcoördinator, een wijkbrandweerman en medewerkers uit de buitendienst. Met als doel; vertrouwde gezichten en persoonlijk contact. Daarnaast willen we het veiligheidsgevoel vergroten door drugsverkoop op straat en asociaal verkeersgedrag harder aan te pakken.’

VVD: ‘Er is blijvende aandacht nodig voor veiligheid, want het veiligheidsgevoel is bij veel mensen niet goed. de VVD Maassluis pleit voor uitbreiding van de Politie, Handhaving en Toezicht en volledige dekking van buurtpreventieteams over Maassluis.’

PvdA: ‘Wij zijn voor een aanpak van én én: preventief op scholen, wijk coördinatoren en wijkagenten per wijk, een samenwerking van jongerenwerk en gemeente. Ook zetten we in op bestrijden van uitbuiting van arbeidsmigranten door uitzendbureaus of rijke eigenaren van bedrijven die vaak ook woningen opkopen om daar nog een keer over de rug van MOE landers geld aan te verdienen. Ook in het sociaal domein zit een sleutel: veel geweld achter de voordeur, binnen gezinnen of relaties, komt voort uit gebrekkige opvoeding, onmacht, frustratie en gebrek aan werk of inkomen vergroten de armoede en schulden en daarmee ook vaak de spanningen. Maar ook repressief: met de inzet van politie en handhaving (ook niet herkenbaar) de pakkans vergroten bij allerlei onveiligheid: van te hard rijden, intimidatie, vermoedens van drugshandel en bijvoorbeeld een stevige aanpak met motoragenten inzetten als er scooterrijders ontsnappen aan de politie.’

ChristenUnie: ‘De inzet van politie vraagt blijvende aandacht. De ChristenUnie is van mening dat in Maassluis minimaal twee surveillancewagens aanwezig moeten zijn. Of, wanneer de wijkagenten op hun post zijn, één wagen.’

Forum voor Maassluis: ‘Onze burgemeester zal meer dan zijn best moeten gaan doen, maar er moeten kosten wat het kost meer politie auto’s komen.’

Maassluis Belang: ‘De veiligheid kan verbeterd worden. Hierbij is wel de burger nodig die preventief veel kan doen aan bijvoorbeeld beveiligen van het eigen huis. Voorlichting en mogelijke het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld led verlichting in donkere delen van de wijken. De buurtpreventie in samenwerking met de wijkagenten is in deze een belangrijk “wapen” het peil houden en motiveren van buurtpreventen, is een taak die bij de coördinator van de gemeente ligt. Over overlast ligt het anders dan misdrijven. Overlast is subjectief maar daarom niet minder vervelend voor de getroffen. Raddraaiers die voor overlast zorgen moeten als het kan in de kraag gegrepen worden en worden bestraft en mogelijk financieel aangepakt worden om geleden schade te vergoeden.’

GroenLinks: ‘De cijfers van het aantal fietsendiefstallen stijgen hard, hier moet meer prioriteit naartoe wat ons betreft. Lokfietsen en dergelijke helpen hierbij. Verder willen wij dat er gelobbyd wordt voor extra politiecapaciteit in Maassluis. De gemeente gaat hier helaas niet over maar er kan wel gelobbyd worden, zo kan de politie in geval van nood altijd op tijd ter plaatse zijn.

VSP Maassluis: ‘Wij zijn voorstander van: vaste camera’s op strategische plaatsen in de stad,  flexibere inzet van de Boa’s (met name in de avonduren), betere bereikbaarheid en meer zichtbare aanwezigheid van de politie, goede bereikbaarheid van wijkagenten, goede ondersteuning voor projecten buurtpreventie en waaks- en buurt-apps.’

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) | 1
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Maassluis zijn diverse feiten strafbaar gesteld. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de meest bekende gemeentelijke verordening. In de Algemene plaatselijke verordening (APV) worden onder andere voorschriften gegeven op het gebied van de openbare orde en veiligheid in de breedste zin van het woord. Wat staat er nog niet in de APV van Maassluis, maar willen de partijen wel graag in de APV hebben?

D66: ‘Een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.’

Leefbaar Maessluys: ‘Wij willen een ‘sisverbod’ invoeren, zodat seksuele (vrouwen)intimidatie in het openbaar kan worden aangepakt. De landelijke overheid is momenteel bezig met de voorbereiding om de daarvoor benodigde juridische grondslag in te voeren. Daarnaast zijn wij voorstander om LHBT-belagers in roze overalls hun taakstraf te laten uitvoeren.’

CDA: ‘Het CDA Maassluis is niet voor meer regels. Niet te min hebben wij de afgelopen tijd voorstellen gedaan om de APV aan te passen zoals het verruimen van de mogelijkheid om autowrakken te verwijderen van de openbare weg en het beperken van fondsenwerving aan de deur. Indien nodig zullen wij actief voorstellen doen om de APV verder aan te passen.’

VVD: ‘In de APV moet worden opgenomen dat handhaving en toezicht ook mag gaan verbaliseren op snelheid en andere lichte verkeersovertredingen in de stad, met name in 30 km/h straten is het veiligheidsgevoel slecht. Auto’s maar ook brommers rijden te hard en dat moet worden gehandhaafd. Uit onze gesprekken in de wijken is dit een veel voorkomend benoemd probleem.’

PvdA: ‘De PvdA Maassluis heeft het verbod op straatintimidatie in de APV gekregen via een wijzigingsvoorstel in de gemeenteraad: heel belangrijk dat we de norm stellen dat inwoners niet worden nageroepen of anderszins worden geïntimideerd. Wij willen ook het verhuren van woningen vergunning plichtig maken en overwegen het gebruik van versterkte muziek in de buitenruimte vergunning plichtig te maken.’

ChristenUnie: ‘Op dit moment geen punten op het gebied van veiligheid.’

Forum voor Maassluis: ‘Dat Handhaving en politie geparkeerde auto’s, op openbare parkeergelegenheden zonder APK of verzekering deze kunnen verwijderen.’

Maassluis Belang: De APV is de afgelopen periode aangepast en uitgebreid. Op dit moment is Maassluis Belang hier tevreden over maar wij zullen zeker aan de bel trekken als blijkt dat er een aanpassing nodig blijkt door verandering in de stad.

GroenLinks: ‘Een verbod op waterballonnen, omdat dit zeer vervuilend is voor het milieu en het negen van de tien keer in de natuur terechtkomt en het te vaak niet wordt opgeruimd. Ook willen we het afsteken van consumentenvuurwerk verbieden omdat dit: overlast geeft, consumentenvuurwerk de veiligheid op straat aantast en het zeer milieu vervuilend is. Verder willen we vooral overbodige regels zoals de sluitingstijden van de horeca afschaffen. Dit maakt de stad een stuk levendiger ook in de nachtelijke uren en zorgt voor minder overlast omdat als mensen naar buiten gaan ze vaker gewoon naar huis gaan. Als de kroegen op een bepaalde tijd dicht moeten zie je toch dat er bepaalde groepen blijven hangen. Bij het vrijgeven is dat niet het geval. Ook willen we het mogelijk maken dat je een biertje/wijntje kan drinken bij bijvoorbeeld de kapper of een kleding zaak. Ondernemers hebben het zwaar genoeg gehad met de coronacrisis en hebben nieuwe manieren nodig om klanten te trekken. Wij willen ondernemers hierin niet onnodig belemmeren. De handhaving kan zich dan richten op andere zaken in de stad.’

VSP Maassluis: ‘De APV behoeft wat ons betreft op dit moment geen aanvulling. De APV van Maassluis wordt waar nodig besproken en aangepast, dit in nauw overleg met de gemeenteraad.’

Handhaving | 1
De gemeente Maassluis heeft meerdere handhavers in dienst. Welke partijen willen er extra handhaving in dienst hebben? De handhaving van Maassluis draait momenteel geen diensten in de nacht. welke partijen willen wel dat de handhaving ook nachtdiensten gaat draaien?

D66: ‘De medewerkers van handhaving en toezicht spelen een belangrijke rol bij overlast in de stad. De afgelopen collegeperiode is het aantal handhavers uitgebreid, dat is een goede stap geweest tijdens de coronaperiode. D66 zet zich de komende periode in voor meer buurtpreventie en buurtwhatsapps. De samenwerking tussen buurtpreventie, handhaving en politie willen we verbeteren. Dit om de politie te ondersteunen.’

Leefbaar Maessluys: ‘Leefbaar Maessluys wil investeren in meer handavers. Zij hebben de laatste jaren steeds meer bevoegdheden gekregen en zijn volgens veel agenten inmiddels onmisbaar geworden voor de politie. Zij vormen extra ‘oren en ogen’ op straat en staan daarnaast in direct contact met de meldkamer, zodat de politie hen kan assisteren als dat nodig is. Leefbaar Maessluys wil dat handhavers ook in de nachturen inzetbaar zijn, zodat zij de politie kunnen ondersteunen met onder andere patrouilles.’

CDA: ‘Door de komst van de veiligheidsvleugel op ons stadhuis zien we dat er een betere afstemming en nauwere samenwerking is tussen de politie en onze gemeentelijke handhavers. Die beweging zetten we graag door. Om de veiligheid te vergroten willen wij werken met brede wijkteams, die bestaan uit de wijkagent, team Handhaving en Toezicht, buurtpreventie, de wijkcoördinator, een wijkbrandweerman en medewerkers uit de buitendienst. Met als doel; vertrouwde gezichten en persoonlijk contact. Het is belangrijk dat er voldoende Handhaving en Toezicht is op de momenten dat daar behoefte aan is. Het is ook belangrijk te realiseren dat Handhaving & Toezicht andere bevoegdheden en mogelijkheden heeft dan de politie. CDA Maassluis hecht aan de aanwezigheid van politie in de nacht in Maassluis en staat open voor verschuiving van werktijden van team Handhaving & Toezicht als hier aanleiding voor is.’

VVD: ‘De VVD Maassluis is groot voorstander van het uitbreiden van de formatie handhavers en ook groot voorstander dat ze ook in nachtelijk uren actief zouden zijn. bv tussen 23.00 uur en 02.00 uur Uitbreiding is verder hard nodig omdat er meer regels komen, denk aan illegaal dumpen van afval, niet opruimen van hondenpoep, snelheidsovertredingen, ondermijning van illegale bedrijven ed.’

PvdA: ‘Het aantal handhavers is de afgelopen jaren al uitgebreid, maar het blijk eerder moeilijk om de plekken goed gevuld te krijgen en houden. Dus om het toezicht te versterken willen we in personeelsbeleid zorgen dat we de vacatures vervuld krijgen met goede mensen. De handhavers moeten er zijn op de momenten dat er problemen zijn of de kans erop groot is: de kans op overtredingen en overlast is niet zo groot op maandagochtend om 11:00, maar ook niet op woensdagnacht op 03:00. Dan kan vrijdagavond om middernacht nuttiger zijn. Kortom, de roosters moet worden gepland op basis van risico en op ervaringsgegevens.’

ChristenUnie: ‘We zien dat de eigen afdeling Handhaving en Toezicht steeds belangrijker wordt en deze moet zo vaak als nodig inzetbaar zijn. Ook buiten de uren van 8 tot 5. Daarnaast is het belangrijk (en nodig) om ook inwoners te blijven betrekken bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Buurtpreventie, Burgernet, Apps, Waaks. CU wil ook dat handhaver nachtdiensten gaan draaien. De eigen afdeling Handhaving en Toezicht wordt steeds belangrijk en deze moet zo vaak als nodig inzetbaar zijn. Ook buiten de uren van 8 tot 5.’

Forum voor Maassluis: ‘Er zijn nu te weinig handhavers op de straat, die zie je meestal alleen in de auto rondrijden, deze moeten meer zichtbaar zijn, door lopen fietsen en langer op straat. We willen ook dat de handhaving in de nacht aanwezig is, want in de uren dat het juist harder nodig is zijn ze verdwenen naar huis, in de nacht is het zeker ook nodig.’

Maassluis Belang: ‘Maassluis heeft Boa’s waarin we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd waardoor de kwaliteit van de Boa is verbeterd en het takenpakket kon worden uitgebreid. Of het er genoeg zijn is altijd arbitrair. Er moet vooral goed samengewerkt worden met de politie en de zichtbaarheid kan in de optiek van Maassluis Belang beter. De buurtpreventie kan hier ook een rol spelen. Wij zouden graag zien dat elke wijk zijn eigen Boa’s heeft waardoor de herkenbaar en benaderbaarheid wordt vergroot. Mocht deze wens alleen waargemaakt kunnen worden door meer Boa’s dan is Maassluis Belang daar een voorstander van. De handhaving moet er dan zijn wanneer het nodig is. Een complete 24/7 lijkt ons niet nodig.’

GroenLinks: ‘Nee wij willen geen extra handhavers, handhavers zijn er echt voor de kleinere vergrijpen. Wij zijn van mening dat er nu voldoende handhavers zijn in Maassluis. Wij zouden liever meer politie zien in Maassluis zodat zij de grotere zaken die nu te lang blijven liggen kunnen oppakken. Ook kunnen zij gelijk iemand arresteren en is hun inzet wat ons betreft efficiënter. Verder willen wij vooral inzetten op het voorkomen van criminaliteit. Zo willen wij het jongerenwerk uitbreiden zodat zij vroegtijdig kunnen signaleren en eventueel doorverwijzen en zo nodig de juiste hulp inschakelen. Wanneer de handhaving ingezet moet worden hangt er wat ons betreft vanaf op welke dag/nacht delen zij het hardste nodig zijn.’

VSP Maassluis: ‘Lokaal veiligheidsbeleid is wel mogelijk als het gaat om inzet van BOA’s. Dankzij gedeelde huisvesting is een goede samenwerking met de politie mogelijk. Die mogelijkheden moeten volop worden benut. VSP Maassluis zal blijven hameren op het grote belang van deze samenwerking. Als het gaat om inzet van de BOA’s is een maximale flexibiliteit gewenst. BOA’s moeten veel meer tijdens de avonduren worden ingezet als een belangrijke stap voorwaarts ter verbetering van de lokale veiligheid. Dat is volgens ons effectiever dan inzet tijdens de nacht.’

Ambulance | 1
Maassluis heeft geen ambulancepost meer sinds enkele jaren. De lokale politiek gaat niet over de plaatsing van een ambulancepost, wel kan de lokale politiek hier voor ‘lobbyen’ bij de veiligheidsregio. De ambulancezorg kreeg 1.017 spoedmeldingen in Maassluis in 2021, dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De ambulance was in 80,15% van de gevallen binnen 15 minuten bij het slachtoffer. In bijna 20% van de gevallen duurde het langer dan 15 minuten voordat er een ambulance was, dit terwijl er in al deze gevallen met spoed een ambulance nodig was. Welke partijen gaan zich inzetten voor een ambulancepost in Maassluis?

D66: ‘Wij willen een betere samenwerking met onze buurgemeenten Westland en Midden-Delfland die onder de andere veiligheidsregio vallen (Haaglanden). Een ambulancepost in deze gemeenten kan misschien ook het verzorgingsgebied Maassluis bedienen. In Maassluis zelf hoeft dan geen ambulancepost te komen.’

Leefbaar Maessluys: ‘Leefbaar Maessluys ziet graag een ambulancepost in Maassluis komen en is bereid daar budget voor vrij te maken, net zoals de gemeente dat eerder deed om de politiepost bij het stadhuis te kunnen financieren. Uiteraard zal voor de overige middelen keihard gelobbyd moeten worden bij de Veiligheidsregio. Het vrijmaken van een budget is daarbij in ieder geval een voordeel.’

CDA: ‘CDA Maassluis vindt het belangrijk dat inwoners kunnen vertrouwen dat hulp tijdig aanwezig is in Maassluis en blijft zich net als alle partijen inzetten voor betere aanrijtijden van de ambulancezorg. Mocht een ambulancepost hier aan bijdragen, realiseerbaar en voldoende te bemannen zijn dan zien wij die uiteraard ook graag terugkeren in Maassluis. We blijven ons inspannen voor voldoende ambulances in onze eigen regio en een goede samenwerking met de buurgemeentes.’

VVD: De VVD Maassluis zou graag zien dat  er een ambulancepost dichterbij Maassluis komt. Door alleen te focussen op “in Maassluis” zal dat niet realistisch zijn, maar als we optrekken met bijvoorbeeld het Westland, dan zullen we blijven pleiten voor een Ambulance post nabij Coldenhoven.’

PvdA: ‘Een ambulancepost hebben we graag, maar we gaan er niet over. De verzoeken hebben we vanuit de gemeenteraad al vele malen bij de VRR ingediend als gemeente Maassluis. Voorop voor ons staat dat de professionele hulp snel te plaatse is: of dat nu per helikopter, ambulance, motor ambulance of extra ambulances wordt gedaan is een tweede.’

ChristenUnie: ‘In de hele aansturing van de ambulancediensten is in de afgelopen jaren een verbetering doorgezet. We willen eerst afwachten of dit permanente verbetering geeft. Zo niet dan zullen we ons weer inzetten voor een ambulancepost in Maassluis, zoals we eerdere jaren ook hebben gedaan. Als uitgangspunt zijn wij voorstander van een ambulancepost in Maassluis.’

Forum voor Maassluis: ‘Het zou fijn zijn als er een ambulancepost in Maasluis zou zijn, maar als deze gewoon altijd op tijd is hoeft dit niet perse, er zijn ook manieren om de ambulance meer ruimte te geven. Als de veiligheidsregio een contract afsluit met liggend zieken vervoer, dit zijn busjes die patiënten met brancard (net zoals de ambulance) de auto inrijd, en dit gaat doen met ritten voor o.a bestralingen ziekenhuis afspraken en ontslagen uit het ziekenhuis zou de ambulance veel meer ruimte geven voor spoedritten.’

Maassluis Belang: ‘Het klinkt heel aanlokkelijk om een eigen ambulance te hebben maar is een utopie. De kosten die hieraan verbonden zijn qua aanschaf, beheer en onderhoud om maar te zwijgen van de personele kosten. Als je dit wil financieren dan zal je flink moeten snijden in de voorzieningen die we ook noodzakelijk vinden. Maassluis Belang is altijd bereid om dit onderwerp samen met de partijen te bespreken om te zien of er mogelijkheden liggen. De getallen die in de vraagstelling zitten, zijn globaal waar. De laatste tijd is er een verbetering waar te nemen. Op tijd of te laat? Is 14 minuten en 55 seconden op tijd en is 15 minuten en 10 seconden te laat. Maassluis ligt in een uithoek van de regio en doordat Maassluis langgerekt is, is de aanrijtijden voor oost en west nogal verschillend. We zien overigens een samenwerking ontstaan tussen onze regio en de regio Haaglanden. Niet alleen bij de ambulance ook bij de brandweer. Deze samenwerking zal het probleem van de aanrijtijden verbeteren. Het is voor Maassluis Belang een continue zorg en wij zullen dit probleem elke keer als de nieuwe cijfers bekend worden, het vergrootglas erop leggen.’

GroenLinks: ‘Ja zeker wij hebben ons hierover al diverse malen uitgesproken in de raad. Het is te gek voor worden dat de ambulance zo vaak niet op tijd komt in Maassluis. Wij willen verder gaan met lobbyen voor een ambulancepost in Maassluis en als dat niet lukt een ambulance post in Maassluis te krijgen, dan moet deze vlak bij Maassluis komen. De aanrijtijden moeten echt  beter want het kan zelfs een kwestie tussen leven en dood betekenen.’

VSP Maassluis: ‘VSP Maassluis zal terugkeer van een ambulancepost in Maassluis steunen als daartoe een mogelijkheid bestaat.’

Brandweer | 1
Zodra de pieper gaat spoeden brandweervrijwilligers zich naar de kazerne in Maassluis. Binnen enkele minuten rijden ze met spoed de kazerne uit. Dit vraagt veel van de brandweermensen, zij doen dat naast hun normale werk. De Maassluise brandweer heeft momenteel genoeg mensen om 24/7 beschikbaar te zijn. Wel zoekt de brandweer naar nieuwe brandweervrijwilligers. De komende jaren zullen er brandweermensen stoppen, dan moet er uiteraard voor gezorgd worden dat er nieuwe brandweermensen bijkomen. De veiligheidsregio regelt en coördineert dat, ook kan de gemeenteraad van Maassluis de brandweer hier uiteraard bij helpen door de brandweer van Maassluis te steunen in de wervingscampagne, bijvoorbeeld door een geldbedrag aan de brandweer te geven waarmee zij nieuw personeel mee kunnen werven.

Wat willen de partijen doen om ervoor te zorgen dat er in Maassluis inwoners (of mensen die in Maassluis werken) zich zullen aanmelden om brandweervrijwilliger te worden? Welke partijen gaan de brandweer steunen in de wervingscampagne?

D66: ‘Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de brandweer in Maassluis. Indien de brandweer aangeeft dat het nodig is, steunen we campagnes van hen of van de gemeente om vrijwilligers te werven. We vertrouwen op hun expertise.’

Leefbaar Maessluys: ‘Het gros van het brandweerpersoneel in Nederland bestaat uit vrijwilligers en ook Maassluis heeft een vrijwilligerskorps. Wij willen in afstemming met de Veiligheidsregio kijken welk bedrag beschikbaar kan worden gesteld om de wervingscampagne te ondersteunen. De gemeente zal daarnaast extra aandacht moeten geven aan vrijwilligersvergoedingen, om het werk aantrekkelijker te maken.’

CDA: ‘Wij vinden het belangrijk dat de gemeente actief blijft zoeken naar geschikte vrijwilligers. Daarnaast stellen wij voor dat de gemeente een subsidie geeft aan de personeelsvereniging van ons lokale korps om ook binding te houden en activiteiten te ondernemen, ook met de vrijwilligers die niet meer in actieve dienst zijn. Zodat we daarmee onze brandweervrijwilligers steunen en zo lang mogelijk behouden. CDA Maassluis wil zeker de brandweer steunen in de wervingscampagnes.’

VVD: ‘Het is van belang dat voorlichting t.b.v. het aantrekken van nieuwe brandweermannen optimaal blijft. De Europese regelgeving vormt ook een gevaar voor het vrijwillige brandweerkorps. De VVD Maassluis is er alles aan gelegen dat het vrijwillige korps in Maassluis blijft en daar mag extra geld naar toe als dat nodig is.’

PvdA: ‘De PvdA heeft altijd de brandweer gesteund en zal dat blijven doen. Via de gemeente hebben wij al vele initiatieven gesteund en zullen dat blijven doen: acties om nieuwe vrijwilligers te werven, de jeugdbrandweer, brandweerwerk tonen bij buurtbijeenkomsten, aandacht vragen voor mooie en belangrijke werk bij sportverenigingen enzovoorts. Er zijn al verschillende initiatieven om mensen te werven, we houden open dagen, hebben de jeugdbrandweer, vragen medewerkers van de gemeente en andere bedrijven om vrijwilliger te worden. Wij steunen dat al en de gemeente betaalt dat al via de bijdrage aan de veiligheidsregio.’

ChristenUnie: ‘In de afgelopen twee jaar heeft het actief werven van vrijwilligers deels stil gelegen. De gemeente Maassluis ondersteunt de campagnes voor meer vrijwilligers, daar kan nog wel een schepje bovenop. We staan voor krachtige campagnes om vrijwilligers te werven en dat mag ook wel iets kosten. ‘

Forum voor Maassluis: ‘Maassluis zou toch zeker 2 á’3 keer per jaar een ‘brandweer infodag’ moeten uit roepen, en mensen laten zien hoe leuk het is om brandweer man of vrouw te zijn.  Maassluis zou de brandweer daar financieel mee kunnen steunen, maar zeker ook de veiligheidsregio moet daar aan deel nemen.’

Maassluis Belang: ‘In november 2017 heeft Maassluis Belang een motie ingediend om de gemeente aan te sporen actie te ondernemen om de bemanning op peil te krijgen. Die motie is aangenomen en de acties die hierop genomen zijn hebben geleid tot de waarneming die u in de vraagstelling doet. Het personele bestand is op peil. In de toekomst gaan er mensen “met pensioen” maar de op dit moment zijn er een aantal mensen in opleiding waardoor de leiding van de brandweer geen grote zorgen hebben voor de bemensing. Dit wordt gefinancierd door de veiligheidsregio. De gemeente draagt bij door de bijdrage aan deze organisatie. Voor kleiner activiteiten binnen Maassluis is er altijd subsidie beschikbaar maar de leiding van de Brandweer hebben dat niet direct nodig. Zij vinden dat ze voldoende waardering krijgen van het bestuur en samenleving.’

GroenLinks: ‘Wij zijn van mening dat dit een betaald beroep dient te zijn en geen vrijwilligerswerk. Mocht de situatie toch zo blijven dan zullen wij extra opendagen voorstellen als de brandweer dat ook wil om zo extra vrijwilligers te trekken.’

VSP Maassluis: ‘VSP Maassluis zal campagnes om meer brandweervrijwilligers te werven, ondersteunen.’

Standpunten kenbaar maken| 1
Voor de verkiezingen laten politieke partijen zich uiteraard altijd van hun beste kant zien, door onder andere op veel plekken langs te gaan en goed hun standpunten kenbaar te maken. Beloven de partijen de inwoners van Maassluis alle standpunten kenbaar te gaan maken in de gemeenteraad?

D66: ‘Ja, we maken al onze standpunten bespreekbaar. Bij D66 staat democratie hoog in het vaandel dus dit is het minimale wat van ons verwacht mag worden. Graag gaan wij zelfs nog verder. Zo zijn wij voorstander van meer inwonerparticipatie om ervoor te zorgen dat ook na de verkiezingen de inwoners van Maassluis goed gehoord blijven worden. Wij pleiten dan ook voor een coalitieprogramma op hoofdlijnen, meer (financiële) ruimte voor inwonersinitiatieven en de mogelijkheid aan inwoners te bieden om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.’

Leefbaar Maessluys: ‘Ja, uiteraard. Wij zullen, zoals waarschijnlijk elke partij, onze standpunten bespreekbaar en kenbaar maken. Dit is echter niet voldoende, want er zal ook concreet gehandeld moeten worden. Dat betekent goed beleid voeren en het beleid scherp controleren. Een goede controle van beleid kan alleen met een scherpe en oplettende volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad. Onze partij gaat deze punten inbrengen tijdens commissie- en raadsvergaderingen, van kritische vragen aan het College tot aan de indiening van concrete moties. Om de bevolking hierbij te betrekken en zowel volksvertegenwoordigers als burgemeester en wethouders ook ná de verkiezingen scherp te houden, willen wij referenda invoeren. Ook veiligheidsvraagstukken kunnen dan aan de bevolking worden voorgelegd.’

CDA: ‘Ja. CDA Maassluis maakt altijd haar standpunten kenbaar in de gemeenteraad. Dit doen we door onze inbreng als wij onderwerpen bespreken die op de agenda staan, plaatsen zelf actief onderwerpen op de politieke agenda en doen concrete voorstellen.’

VVD: ‘De VVD Maassluis heeft veiligheid altijd hoog in het vaandel staan. Ondanks onze aanhoudende aandacht voor aanrijtijden is dat tot op heden niet gelukt. Wij staan daar inmiddels niet meer alleen in, maar het blijft een hardnekkig probleem en wij zullen in dit complexe dossier er alles aan doen om het verschil te maken. In de onderhandelingen naar een nieuw college moeten daar afspraken over moeten makenen budgetten beschikbaar stellen. Zo kunnen we het op de agenda houden met als doel Maassluis veiliger te krijgen. Niet alleen op het gebied van aanrijtijden, maar ook op het gebied van veiligheid in het verkeer, veiligheid op straat.’

PvdA: ‘Ja, uiteraard, daar zijn we voor. Jaarlijks worden alle onderwerpen van de veiligheidsdiensten besproken in de raad (zowel bij het integraal veiligheidsbeleid als bij de begroting van de veiligheidsregio). Bespreken is dus nooit een probleem geweest. Maar we zijn wel afhankelijk van organisaties zoals de VRR, de nationale politie en de Rijksoverheid voor meer mankracht, beter salaris, meer ambulances, enzovoorts. Gemeentelijke politici kunnen dus van alles bespreken in de raad, maar beloftes om iets voor elkaar te krijgen – zeker voor een bepaalde datum- zijn per definitie valse beloftes.’

ChristenUnie: ‘Uiteraard, dat is ons werk! We hebben hier boven geen beloftes gedaan die we niet waar kunnen maken. Discussies voer je altijd op een daarvoor geschikt moment.  Zo is er het moment dat de veiligheidsplannen worden gedeeld met de gemeenteraad, de veiligheidscijfers, aanrijdtijden. Dat zijn de momenten waarop we bepaalde zaken aan de orde stellen. En natuurlijk straks als eerste na afloop van de verkiezingen in  gesprekken of debatten rond de coalitievorming / een coalitieakkoord.’

Forum voor Maassluis: ‘Wij beloven zeker onze kiezers dat onze standpunten elke keer weer naar voren zullen komen tot ze eindelijk gaan luisteren, zo ook als afgelopen jaren motie ingediend van meer politie waar alle college partijen nee tegen hebben gezegd, dus het wordt tijd voor vernieuwing van college. Onze verkiezingsprogramma staat als 1 veiligheid, daar het in Maassluis nog al eens aan ontbreekt.’

Maassluis Belang: ‘Dat verklaar en beloven wij. Onze namen en telefoonnummer staan op onze site en wij zullen ten allen tijden aanspreekbaar zijn voor de burger. Na de verkiezingen zullen de verhoudingen binnen de raad worden bekeken een gaan partijen om de tafel zitten om een college te vormen en een collegeakkoord te maken. Hierin zullen veel punten worden opgenomen. Afhankelijk van onze positie zullen wij alles in het werk stellen om onze prioriteiten te realiseren. Daarnaast  wordt er een aantal malen per jaar een voortgangsrapportage gemaakt. Daarin zien we de voortgang van dossiers. Verder lijkt het op dit moment opportuun te melden dat de wereld snel veranderd. Hierop inspelen is voor Maassluis Belang van groot belang om een eventuele nieuwe situatie, zowel positief als negatief, samen met anderen  het welzijn van de Maassluise bevolking te waarborgen.’

GroenLinks: ‘Jazeker, uiteraard gaan we ons best doen maar het kan zijn dat we in een coalitie komen. In een coalitie zit je met andere partijen en dat betekent dat je ook punten moet geven om andere punten te kunnen nemen, hoe moeilijk dat ook is. Uiteraard zullen we proberen zoveel mogelijk punten door te voeren. Wij hebben in het verleden diverse punten zoals lobbyen al gedaan en we zullen dit blijven doen. We hebben hier niet echt een deadline voor maar komen liever met voorbeelden waar het wringt. Dat geldt ook voor onze andere punten. Wij maken dit kenbaar op handige momenten. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er nieuwe cijfers kenbaar worden gemaakt over de aanrijtijden. Daarmee bereik je naar ons idee meer dan het zomaar ergens roepen.’

VSP Maassluis: ‘Ja! VSP Maassluis maakt gebruik van de mogelijkheden om belangrijke (actuele) onderwerpen op de agenda te krijgen. Dit is tijdens de afgelopen periode vanuit de oppositie door ons met succes gerealiseerd.’

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn al een aantal stembureaus open. Zo kunt u zelf een rustig moment kiezen om te stemmen. Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Maassluis moet u 18 jaar of ouder zijn, in Maassluis wonen, en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Voor het stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Weten welke politieke partij het beste bij jou past? Doe de stemwijzer van de gemeente Maassluis via: https: www.mijnstem.nl/maassluis

Waar in de gemeente Maassluis kan je stemmen? Je leest het hier: https://www.maassluis.nl/waar-kunt-u-stemmen

 

-Advertentie-
Lees dit ook!
-Advertentie-