Disclaimer voor 112maasmedia.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van 112maasmedia.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door 112Maasmedia. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 112Maasmedia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 112Maasmedia.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer, juistheid of typefouten vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met 112Maasmedia te mogen claimen of te veronderstellen.

112Maasmedia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. 112Maasmedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hyperlinks waarnaar wij verwijzen.

Geen overheidsinstantie

112Maasmedia is enkel een nieuwssite op het gebied calamiteiten. Wij zijn geen overheidsinstantie en/of hulpdienst. Informeer bij calamiteiten altijd de juiste hulpdienst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 112maasmedia.nl op deze pagina.